Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Așa cum s-a menționat încă în primele articole, politica de coeziune a UE este un set de măsuri și investiții menite să reducă disparitățile economice și sociale între diferitele regiuni ale UE și să asigure dezvoltarea echilibrată în toate zonele. Scopul său principal este de a crea o Europă mai unită și echitabilă, în care toți cetățenii beneficiază de oportunități egale.

Coeziunea economică se referă la gradul de solidaritate și echilibru economic între diferitele regiuni sau zone geografice ale unui stat sau unei entități economice mai mari. Scopul coeziunii economice este de a reduce disparitățile economice dintre aceste regiuni și de a asigura că toate zonele beneficiază în mod just de dezvoltarea și progresul economic.

Prin coeziune economică, se încearcă să se atingă mai multe obiective:

 • Reducerea decalajelor economice: Prin promovarea convergenței economice, se urmărește să se reducă diferențele de venit, ocupare și dezvoltare între regiuni sărace și cele bogate.
 • Creșterea competitivității: Prin încurajarea investițiilor și dezvoltării economice în regiunile mai puțin dezvoltate, se urmărește să se îmbunătățească competitivitatea acestora și să se creeze oportunități egale pentru toate zonele.
 • Îmbunătățirea calității vieții: Coeziunea economică se concentrează, de asemenea, pe creșterea calității vieții în regiunile defavorizate, asigurând acces la servicii de bază, infrastructură și servicii sociale adecvate.
 • Susținerea dezvoltării echilibrate: Prin asigurarea unei dezvoltări echilibrate între regiuni, se urmărește să se evite concentrarea excesivă a resurselor și oportunităților în anumite zone, ceea ce ar putea duce la dezavantaje pentru alte zone.

  Care sunt elementele coeziunii economice?

  Elementele coeziunii economice reprezintă factorii și mecanismele care contribuie la asigurarea unei dezvoltări echilibrate și durabile într-o regiune sau țară. Aceste elemente sunt esențiale pentru a reduce disparitățile economice între diferitele zone geografice și pentru a promova prosperitatea și bunăstarea în întreaga societate. Principalele elemente ale coeziunii economice includ:

  • Infrastructura: O infrastructură solidă, cum ar fi rețelele de transport, drumurile, căile ferate, aeroporturile, porturile și telecomunicațiile, este esențială pentru conectarea regiunilor și facilitarea circulației bunurilor, serviciilor și persoanelor.
  • Investițiile în capitalul uman: Dezvoltarea resurselor umane, prin investiții în educație, formare profesională și sănătate, joacă un rol crucial în creșterea capacității de producție și în îmbunătățirea potențialului de angajare al unei regiuni.
  • Acces la finanțare: Accesul la finanțare și surse de investiții este crucial pentru promovarea activităților economice locale și pentru susținerea antreprenoriatului și inovării.
  • Dezvoltarea industrială și tehnologică: Stimularea sectorului industrial și investițiile în tehnologie pot spori competitivitatea unei regiuni și pot crea noi oportunități de afaceri și locuri de muncă.
  • Sustenabilitatea economică: O economie sustenabilă, care se bazează pe utilizarea eficientă a resurselor naturale și pe protejarea mediului înconjurător, contribuie la stabilitatea pe termen lung și la evitarea dezechilibrelor economice.
  • Politici și programe de dezvoltare regională: Guvernele pot adopta politici și programe specifice pentru a sprijini regiunile mai puțin dezvoltate, cum ar fi subvenții, scutiri fiscale sau facilități de investiții.
  • Parteneriate și colaborare: Coeziunea economică poate fi consolidată prin colaborarea între sectorul public, sectorul privat și societatea civilă, pentru a identifica nevoile și soluțiile optime pentru fiecare regiune.
  • Accesul la piețe: Deschiderea la piețe mai largi, naționale și internaționale, poate contribui la dezvoltarea economică a unei regiuni prin promovarea exporturilor și facilitarea accesului la bunuri și servicii din alte zone.

  Aceste elemente sunt interconectate și interdependente, iar o abordare integrată și bine coordonată este esențială pentru a asigura coeziunea economică și dezvoltarea echilibrată într-o societate.

  Regiunea de vest oportunitati de finantare

  Politici și instrumente utilizate pentru coeziunea economică includ:

  • fonduri structurale,
  • subvenții,
  • facilități fiscale,
  • stimulente pentru investiții și
  • proiecte de infrastructură în regiunile mai puțin dezvoltate.

  Aceste măsuri au ca scop crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltare economică și socială echilibrată în cadrul unei țări sau a unui grup de țări.

  Ce este coeziunea socială?

  Coeziunea socială se referă la gradul de unitate, solidaritate și integrare dintre diferitele grupuri sociale și indivizi dintr-o comunitate, societate sau țară. Este un concept complex care acoperă aspecte sociale, culturale, economice și politice, care contribuie la menținerea echilibrului și armoniei în cadrul societății.

  Principalele caracteristici ale coeziunii sociale includ:

  • Solidaritate și încredere: Coeziunea socială implică existența unei legături strânse între membrii societății, care se bazează pe încredere reciprocă și solidaritate. Oamenii se simt legați de ceilalți și sunt dispuși să acționeze în beneficiul comun.
  • Respectarea diversității: Coeziunea socială promovează respectul pentru diversitatea culturală, etnică, religioasă și lingvistică, recunoscând că aceste diferențe aduc o valoare adăugată societății.
  • Oportunități egale: Coeziunea socială implică asigurarea accesului egal la oportunități și resurse pentru toți membrii societății, indiferent de originea lor socială, rasă, sex sau
  • Absența excluziunii sociale: Societățile cu un nivel ridicat de coeziune socială se străduiesc să prevină excluziunea socială a categoriilor vulnerabile sau marginalizate.
  • Participare activă: Coeziunea socială este susținută de o participare activă a cetățenilor în viața socială, politică și economică a comunității lor. 

  Coeziunea socială este crucială pentru stabilitatea și progresul unei societăți. Atunci când coeziunea socială este puternică, oamenii sunt mai predispuși să colaboreze, să lucreze împreună pentru rezolvarea problemelor și să sprijine dezvoltarea comună. În același timp, o scădere a coeziunii sociale poate duce la polarizare, conflicte interne și disfuncții în funcționarea societății. Astfel, promovarea coeziunii sociale este un obiectiv important pentru guverne și organizații care doresc să creeze societăți mai echitabile, incluzive și armonioase.

  Coeziunea socială reprezintă un concept și un obiectiv important în societate, care se referă la gradul de unitate, solidaritate și legătură dintre membrii unei comunități sau societăți. Este o măsură a armoniei sociale, a încrederii și a coeziunii dintre diferitele grupuri și indivizi dintr-o societate.

  Care sunt elementele coeziunii sociale?

   Principalele elemente ale coeziunii sociale includ:

  • Solidaritatea: Coeziunea socială este legată de gradul în care membrii unei societăți se simt conectați și responsabili unii față de alții. Solidaritatea poate fi exprimată prin sprijinul reciproc, încrederea în ceilalți și implicarea în comunitate.
  • Incluziunea socială: Coeziunea socială implică asigurarea participării și integrării tuturor membrilor societății, indiferent de caracteristicile lor personale, cum ar fi rasă, etnie, religie, gen sau statut socio-economic.
  • Reducerea disparităților: Coeziunea socială urmărește să reducă diferențele economice, sociale și culturale între diferitele grupuri și regiuni, pentru a promova o distribuție echitabilă a resurselor și oportunităților.
  • Respectul pentru diversitate: Coeziunea socială se bazează pe acceptarea și respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică și religioasă dintr-o societate.
  • Acces la servicii și resurse: O societate coezivă asigură accesul echitabil al tuturor cetățenilor la servicii esențiale, cum ar fi educația, sănătatea, locuințele și oportunitățile de angajare.

  Prin urmare, incluziunea socială este un element important al coeziunii. Suplimentar la instrumentele politicii de coeziune sunt și oportunitățile oferite de Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS). În cadrul acestui program, în a doua jumătate a lunii august vor fi lansate apeluri de proiecte pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. La aceste apeluri sunt eligibile și localitățile rurale din Valea Jiului. Mai multe detalii găsiți aici.

  Alte programe și proiecte pe coeziune socială, demnitate socială orientate pe Valea Jiului găsiți pe pagina web a Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată, inclusiv obiective și sume alocate găsiți  aici.

  Politica de coeziune economică și socială are ca scop să reducă diferențele de dezvoltare economică și socială dintre regiuni și să îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor acestora. Acest obiectiv se atinge prin punerea în aplicare a unor inițiative și măsuri publice care încurajează creșterea competitivității regiunilor și crearea de noi locuri de muncă bine remunerate.

  Cu alte cuvinte, politica de coeziune își propune să aducă regiunile mai puțin dezvoltate la același nivel cu cele mai avansate din punct de vedere economic și social, pentru a asigura o dezvoltare echilibrată și sustenabilă în întreaga UE.