Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Programul Tranziție Justă

are scopul de a sprijini populația, economiile și mediul în regiunile care se confruntă cu provocări socioeconomice majore în procesul de tranziție către obiectivele Uniunii Europene privind energia și clima pentru 2030, precum și către o economie neutra din punct de vedere climatic până în 2050. Acest ghid se aplică pentru dezvoltarea investițiilor productive în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Scopul specific al PTJ este să permită regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către obiectivele energetice și climatice ale Uniunii Europene pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în baza Acordului de la Paris.

Ghidul stabilește categoriile și limitele de cheltuieli eligibile, iar apelurile de proiecte vor fi anunțate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Procesul de evaluare, selecție și contractare va fi efectuat în conformitate cu prevederile ghidului pe care îl puteți găsi aici:

https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-pentru-actiunea-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului-componenta-investitii-pentru-dezvoltarea-imm-care-sprijina-cresterea-dur/

  Județul Hunedoara va beneficia de 138.966.116 euro iar Valea Jiului de 41.979.347 euro.

  Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

  Apelurile sprijină dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri, inclusiv crearea de locuri de muncă durabile și formarea/recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

  Investițiile productive trebuie să respecte principiul dezvoltării durabile și neutralității climatice.

  Domeniile prioritare pentru investiții productive în IMM-uri sunt variate și se concentrează pe dezvoltarea economică durabilă în zonele specificate pentru fiecare apel în parte.

  Aceste domenii pot include producția de echipamente electrice, industria alimentară, turismul durabil, tehnologiile medicale și farmaceutice, tehnologiile de mediu, industria chimică și metalurgică, etc.

  Proiectele trebuie să contribuie la obiectivele Planului de Tranziție Justă și vor fi evaluate în funcție de valoarea finanțării solicitate, numărul minim de locuri de muncă noi create și alte criterii specifice.

  Solicitantul trebuie să fie o societate legal constituită, încadrată în categoriile de mărime specifice (microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii), să aibă un număr minim de angajați și să demonstreze capacitatea de cofinanțare a proiectului din surse proprii sau atrase. De asemenea, solicitantul nu trebuie să se afle în situații de excludere sau să aibă datorii către bugetul statului. Pentru proiectele care implică imobile, solicitantul trebuie să dețină drepturile principale reale asupra acestora și să nu existe dispute legate de aceste drepturi. Toate aceste criterii trebuie să fie îndeplinite în timpul procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare și monitorizare a proiectului.

  Cofinanțarea pentru județul Hunedoara este de 30,40 respectiv 10% pentru ajutorul de minimis.

  Sprijinul care va fi oferit va fi compus din ajutor de minimis (max. 200.000 de euro pe firmă) și ajutor regional de stat. Partea de ajutor de minimis va avea o intensitate de 90% din cheltuielile eligibile, ceea ce însemnă că beneficiarul va contribui cu minimum 10% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului de minimis. Pentru ajutorul de stat, microîntreprinderile și întreprinderile mici vor contribui cu 30% din valoarea eligibilă a proiectului, iar întreprinderile mijlocii cu 40%!

  Eligibilitate

  Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

  1. a) Investiția trebuie să fie realizată în zona geografică specificată de Planul de Tranziție Justă, respectiv unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în unul dintre județele următoare: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.

  b) La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locația de implementare a proiectului înregistrată ca sediu principal sau secundar, cu excepția situației în care prin cererea de finanțare se propune înființarea unui sediu secundar ca urmare a investiției.

  c) Până la finalizarea implementării proiectului, solicitantul trebuie să înregistreze fiscal locul de implementare a proiectului și echipamentele în zona vizată de apel, în conformitate cu prevederile legale.

  d) Proiectul trebuie să includă în mod obligatoriu investiții în active corporale. Opțional, se pot include și investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

  e) Proiectul trebuie să se refere la investiții pentru care lucrările nu au început sau nu au fost finalizate până la momentul depunerii cererii de finanțare, inclusiv activitățile de demolare, cu excepția celor specificate în articolul 27 alineatul (2).

  f) Proiectul trebuie să implice investiții productive, adică investiții în active fixe sau bunuri imateriale pentru producția de bunuri, servicii și competențe, contribuind astfel la creșterea capitalului și a ocupării forței de muncă.

  g) Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă durabile.

  h) Proiectele care implică lucrări de construcție, indiferent dacă sunt sau nu supuse autorizării conform legislației în vigoare, nu trebuie să fi beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani pentru aceeași tip de activități de construcție sau extindere asupra aceleiași infrastructuri sau segment de infrastructură. De asemenea, proiectul nu trebuie să primească fonduri publice din alte surse de finanțare.

  i) Proiectul trebuie să fie finalizat până la data de 31 decembrie 2029.

  j) Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect trebuie să fie între

  k) Proiectul trebuie să se concentreze pe activități eligibile (clasificare CAEN) specificate în anexele ghidului.

  l) Proiectul trebuie să asigure imunizarea investițiilor în infrastructură la schimbările climatice, în special pentru activele cu o durată de viață de cel puțin cinci ani.

  m) Proiectul nu trebuie să facă obiectul unui aviz motivat al Comisiei pentru o încălcare în baza articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectului.

  n) Investițiile propuse trebuie să fie inițiale și să încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii: crearea unei noi unități, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse/servicii noi, sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție sau prestare a serviciului în contextul tranziției către o economie verde.

  (2) Reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale este eligibilă, în scopul creării/extinderii/diversificării unei unități de producție/prestare servicii. Prin “imobil neutilizat” se înțelege un imobil care nu a fost folosit în nicio activitate în anul curent sau în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului curent.

  Important! Investiția inițială trebuie menținută în zona vizată de apel (județul în care este situat locul de implementare a proiectului) pe întreaga durată de implementare și durabilitate specificată în contractul de finanțare. Utilizarea ocazională în afara acestei zone este permisă (de exemplu, utilizarea echipamentelor mobile achiziționate prin proiect).

   Nu sunt eligibile:

  a) Proiectele care constau exclusiv în lucrări de construcție care nu necesită autorizare conform legislației în vigoare.

  b) Proiectele care includ doar investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și/sau investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

  c) Proiectele care includ investiții pentru care lucrările au început înainte de depunerea cererii de finanțare.

  d) Proiectele care constau exclusiv în lucrări de modernizare.

  e) Investiții de înlocuire.

  Locuri de muncă necesar a fi create

   Investiția trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, care trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul proiectului sau în termenul specificat de ajutorul de stat, cel care expiră ultimul, în zona vizată de apel. Numărul minim de locuri de muncă noi create depinde de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, după cum urmează:

  Valoarea finanțării nerambursabile solicitate | Numărul minim de locuri de muncă noi create

  < 0,5 mil euro | 3

  >= 0,5 mil euro și < 1 mil euro | 6

  >= 1 mil euro și < 1,5 mil euro | 9

  >= 1,5 mil euro și < 2 mil euro | 12

  >= 2 mil euro și < 3,5 mil euro | 24

  >= 3,5 mil euro | 36

  Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de minimis:

  – formare profesională și perfecționare: Cursuri de calificare, recalificare și specializare pentru angajați, cu accent pe competențe verzi și domenii emergente. Furnizorii acreditați asigură calitatea instruirii.

  – costuri salariale pentru noi angajări: Sprijin financiar pentru crearea de locuri de muncă, acoperind parțial costurile salariale, fără a depăși salariul mediu brut pe economie.

  – consultanță și management de proiect: Finanțarea acoperă cheltuielile pentru consultanță în pregătirea documentației de proiect și managementul acestuia, de la început până la final.

  – proiectare și asistență tehnică: Documentațiile pentru obținerea aprobărilor și avizelor, precum și asistența tehnică pentru implementarea proiectelor sunt susținute financiar.

  – inovație și dezvoltare tehnică: Investiții în inovație, prototipare și dezvoltarea de produse noi sau îmbunătățite pot beneficia de sprijin financiar.

  – economia circulară și durabilitate: Proiecte care respectă principiile economiei circulare, promovând utilizarea sustenabilă a resurselor și reducerea deșeurilor, sunt finanțate.

  – certificare și recertificare: Cheltuielile pentru certificarea sau recertificarea produselor, serviciilor și proceselor sunt suportate prin ajutoare de minimis.

  – valorificarea proprietăților și dezvoltare durabilă: Investiții în modernizarea sau transformarea proprietăților existente, în concordanță cu principiile dezvoltării durabile, sunt încurajate.

  – cadastru și legalizare în zone defavorizate: În zonele defavorizate, finanțarea ajută la realizarea cadastrului și intrarea în legalitate a proprietăților în scopul valorificării acestora.

  – certificarea/recertificarea sistemelor de management: Certificarea/recertificarea sistemelor de management pentru calitate, mediu, siguranța alimentelor, sănătate și securitate în muncă, securitate informațională, energie, dispozitive medicale, servicii IT, responsabilitate socială, fie separate, fie integrate.

  – Activități obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

  Alte prevederi de interes

  Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să includă în mod obligatoriu investiții în active corporale (construire/extindere și/sau dotare cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional. Opțional, se poate include și investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional. 

  Important! Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției. Dacă proiectul include cheltuieli cu serviciile de consultanță finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea eligibilă nu poate depăși 7% din valoarea eligibilă totală a investiției.

  Nu este eligibilă simpla înlocuire a unor active!

  Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se poate adăuga perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită cu maxim 12 luni, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, la solicitarea temeinic justificată a beneficiarilor și cu aprobarea AM/OI.

  În cadrul apelurilor de proiecte lansate prin acest ghid, se aplică un prag de calitate de 50 de puncte, iar neatingerea acestuia duce la respingerea proiectelor de la finanțare. Pragul de excelență este de 80 de puncte pentru toate apelurile de proiecte lansate prin acest ghid.