Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Programul Tranziție Justă (PTJ) are drept scop atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală a 6 județe din România – Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș și facilitarea tranziției acestora la neutralitatea climatică.

Documentul integral PTJ poate fi descărcat de aici.

Ce este neutralitatea climatică?

Neutralitatea climatică, simplu spus, înseamnă că emisiile de gaze cu efect de seră sunt echilibrate de către acțiuni care le reduc sau le elimină în totalitate. Aceasta înseamnă că, în ansamblu, nu se adaugă mai multe gaze cu efect de seră în atmosferă decât se elimină sau se reduc. Astfel, obiectivul este de a atinge un echilibru între emisiile de gaze cu efect de seră și măsurile care le contracarează, cum ar fi utilizarea surselor de energie regenerabilă, eficiența energetică sporită și captarea și stocarea carbonului.

  PTJ

  Sursă foto: Tranziție Justă

  În județul Hunedoara se vor implementa proiecte în valoare de 525,7 milioane euro.

  Cine poate depune cerere de finanțare?

  • Întreprinderi noi și existente, inclusiv întreprinderi sociale;
  • Autorități din domeniul ocupării forței de muncă, furnizori publici și privați de formare profesională;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Autorități locale;
  • Gospodării afectate de sărăcie energetică.

   Darrr… pentru a înțelege mai bine ce anume finanțează acest program, să începem cu … începutul.

  În decembrie 2019, Comisia Europeană (CE) a prezentat Pactul Verde European (PVE), care reflectă viziunea în ceea ce privește tranziția, până în anul 2050, la o Europă neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră și prietenoasă cu mediul.

  Peste o lună, în ianuarie 2020, CE a lansat Planul European pentru Investiții Sustenabile, care include Mecanismul pentru o Tranziție Justă, ca instrument de realizare a acestei tranziții.

  Ce presupune acest mecanism?

  Mecanismul este un instrument esențial creat pentru a asigura o tranziție echitabilă către o economie neutră din punct de vedere climatic, respectând principiul “nimeni nu este lăsat în urmă”. În termeni simpli, acesta se referă la garantarea faptului că toți indivizii și comunitățile beneficiază de tranziția către o economie sustenabilă, fără a fi afectați negativ sau excluși din acest proces.

  Cum?

  prin sprijinirea investițiilor necesare pentru a ajuta teritoriile în care efectele negative ale tranziției sunt cele mai pronunțate la nivel economic și social, în vederea combaterii și atenuării disparităților regionale. Teritoriile vizate includ, în primul rând, regiunile carbonifere, cum este și Valea Jiului, care vor fi cel mai afectate de PVE, dar și alte regiuni intens industrializate care vor face obiectul transformării proceselor industriale având ca obiectiv o tranziție energetică reușită.

  MTJ asigură un sprijin țintit în baza Planurilor teritoriale pentru tranziție justă (PTTJ) în regiunile/județele vizate care să ajute la mobilizarea a aproximativ 55 de mld. euro în perioada 2021-2027 în aceste regiuni. Planul pentru Tranziție Justă a Județului Hunedoara, se află în proces de consultare publică. Acesta va include principalele investiții preconizate pentru tranziția economică și socială a județului.

  PTTJ definesc teritoriile în care se va utiliza Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) . Identificarea acestor teritorii s-a făcut prin comunicarea cu Comisia Europeană. Aceste planuri prezintă provocările specifice din fiecare teritoriu, precum și nevoile și obiectivele de dezvoltare care trebuie atinse până în 2030. Ele identifică, de asemenea, tipurile de proiecte sau acțiuni care vor fi implementate și stabilesc mecanismele de guvernanță necesare. Aprobarea Planurilor Teritoriale de Tranziție Justă deschide calea către finanțare specifică în cadrul celorlalți doi piloni ai Mecanismului de Tranziție Justă. În termeni simpli, acest proces implică identificarea și planificarea acțiunilor necesare pentru a asigura o tranziție justă și echitabilă către o economie sustenabilă în acele teritorii specifice.

  Pentru a accesa mai ușor toată informația despre acest program, a fost creată și Platforma pentru o tranziție justă. Platforma este un loc unic de acces și asistență tehnică, oferind suport cuprinzător în domeniul informațiilor și consultanței. Prin intermediul acesteia, autoritățile și beneficiarii pot găsi toate informațiile necesare despre fonduri, inclusiv oportunități de finanțare, actualizări legislative relevante și inițiative specifice din diverse sectoare. Platforma încurajează, de asemenea, schimbul de bune practici între toți cei implicați, prin organizarea periodică a întâlnirilor atât în mediul online, cât și fizic.

  MTJ va mobiliza fonduri pentru investiții pentru perioada 2021-2027 și este structurat pe trei piloni, astfel:

  • Pilonul I – Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) – implementat prin gestiune partajată;
  • Pilonul II – O schemă pentru „o tranziție justă” din cadrul programului InvestEU pentru atragere de investiții private;
  • Pilonul III – O facilitate de împrumut pentru sectorul public, în cadrul căreia Banca Europeană de Investiții (BEI) va mobiliza investiții suplimentare pentru regiunile în cauză.
  PTJ

  Sursă foto: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Pentru realizarea PTJ este creată Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) pe lângă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

  Care sunt oportunitățile pentru antreprenorii din județul Hunedoara în cadrul Programului Tranziție Justă?

  PTJ include 6 priorități, câte una per județ și 1 prioritate de asistență tehnică. Hunedoara se regăsește la prioritatea cu nr. 2. Această prioritate care vizează tranziția la neutralitatea climatică a județului se referă la:  

  1. Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului
  2. Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă
  3. Mobilitate verde și energie curată la prețuri accesibile
  4. Ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice
  5. Investiții productive în întreprinderi mari.

  Prin urmare, asistența oferită prin FTJ se focusează asupra diversificării economice a teritoriilor cele mai afectate de tranziția climatică și asupra recalificării și a incluziunii active a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

  Pentru a spori diversificarea economică a teritoriilor afectate de tranziție, FTJ va sprijini o gamă largă de activități, prin investiții în domenii precum digitalizare și inovare digitală, tehnologiile energiei curate, reducerea emisiilor (limitat), reabilitarea siturilor industriale și recalificarea lucrătorilor. De asemenea, FTJ va oferi, de asemenea, sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi noi, investiții în crearea de noi firme, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță pentru crearea de locuri de muncă, ceea ce va conduce la diversificare economică, modernizare și reconversie.

  La moment, au fost lansate pentru consultare publică 2 Ghiduri ale solicitantului pentru Acțiunea 1, Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului, unul pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 mil. euro și altul – pentru proiecte cu valoare între 2-5 mil. euro.

  Contribuții?

  Alocările sunt compuse din contribuţia Fondului pentru Tranziţie Justă (85%) şi contribuţia de la bugetul de stat (15%) şi se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, ce constituie de ajutor de stat regional şi de minimis.

  Tipuri de investiţii eligibile în cadrul celor două apeluri sunt:

  1. Investiţii în active corporale precum:
  • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepţia mijloacelor de transport;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuţia la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice şi financiare.
  1. Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

  Deci, PTJ reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru regiunea Văii Jiului care poate stimula o relansare a regiunii. În ultimii ani se pune accent pe regiunile carbonifere în tranziție, așa cum este și Valea Jiului, mai ales în contextul inițiativelor UE de renunțare la combustibilii fosili cu mult înainte de 2050.

  Valea Jiului prezintă interes pentru UE ca regiune carboniferă în tranziție.

  Alt document important care susține acest lucru este Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului pentru 2021-2030, elaborată în cadrul Inițiativei Valea Jiului. Inițiativa a fost dezvoltată în contextul lansării de către Comisia Europeană a Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziție, care are ca scop dezvoltarea strategiilor pe termen lung ca răspuns la provocările sociale și de mediu cu care se confruntă regiunile carbonifere. Mecanismul de guvernanță al Strategiei va fi asigurat de Agenția pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului.

  Strategia vizează optimizarea standardelor de viață și asigurarea în mod responsabil a tranziției Văii Jiului spre economia verde, crearea unui mediu economic diversificat, neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, axat pe consolidarea creșterii și competitivității IMM, susținute de inițiative în favoarea inovației și a antreprenoriatului local.

  De asemenea, sunt vizate dezvoltarea coerentă și durabilă a turismului și industriilor creative.

   Cum?

  • prin stimularea producătorilor locali,
  • prin interconectarea zonelor turistice existente și conectarea cu regiunile învecinate,
  • dezvoltarea durabilă a mobilității urbane multimodale, dar și
  • prin consolidarea conectivității între orașele / municipiile componente și zonele imediat învecinate.

   Care este problema principală?

  În județul Hunedoara, există o tendință de scădere a populației și a forței de muncă disponibile. Aceste fenomene sunt extrem de importante pentru dinamica economică și socială la nivelul județului și trebuie luate în considerare în planificarea intervențiilor viitoare. Scăderea populației și a forței de muncă disponibile pot avea un impact semnificativ în viitor, mai ales în condițiile în care rata de natalitate este deja mai mică decât media națională și regională, iar emigrarea definitivă sau temporară este o realitate. În consecință, este necesară o planificare atentă și intervenții adecvate pentru a stimula diversificarea economică și a îmbunătăți calitatea vieții în județul Hunedoara.