Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Programul Tranziție Justă

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a introdus în dezbatere publică Schema de ajutor de minimis și ghidul solicitantului pentru “Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului” – “Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”.

Până pe data de 21 noiembrie 2023, există posibilitatea de a transmite sugestii și observații referitoare la această nouă schemă de finanțare adresate antreprenorilor la adresa de e-mail consultarepublica.ptj@mfe.gov.ro.

Versiunea finală a ghidului de finanțare urmează să fie publicată la data de 20 decembrie 2023, iar apelurile de proiecte sunt planificate să fie deschise în sistemul electronic MySMIS2021 între 20 februarie 2024 și trimestrul II 2024.

Această nouă schemă propusă, “Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, are la dispoziție un buget total de peste 200 de milioane de euro, din care 85% reprezintă finanțare europeană (prin Mecanismul de Tranziție Justă) și 15% provin de la bugetul de stat.

Bugetul alocat este distribuit în bugete separate pentru 7 apeluri în cele 6 județe, plus Valea Jiului, din care:

 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR
 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 2 Hunedoara, ITI Valea Jiului: 9.650.423 EUR.

Intensitatea grantului este de 90%, ceea ce înseamnă că antreprenorii vor cofinanța 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile ne-eligibile.

  Grila de punctaj

   

  În cadrul schemei de finanțare PTJ pentru microîntreprinderi, grila de punctaj a fost concepută pentru favorizarea firmelor care nu doar creează, ci și mențin cât mai multe locuri de muncă noi. Conform acestei grile, se acordă punctaje diferite în funcție de numărul de locuri de muncă create. De exemplu, pentru trei locuri de muncă nou-create, aplicantul primește un punctaj minim de 5 puncte, iar pentru patru locuri de muncă, punctajul crește la 10 puncte. De asemenea, pentru patronii care reușesc să creeze cel puțin cinci locuri de muncă prin intermediul proiectului, aceștia primesc 15 puncte, conform grilei de evaluare propuse (anexa 9 la proiectul de ghid).

  Mai mult, se acordă prioritate proiectelor care vizează crearea de locuri de muncă pentru anumite categorii, precum:

  Persoanele direct afectate de procesul de tranziție, incluzând lucrătorii dintr-o industrie sau ramură economică care este direct afectată de transformare în cadrul procesului de tranziție justă în teritoriile vizate (aceasta acoperă întregul lanț de producție, incluzând întreprinderile care își adaptează procesele de producție pentru a se încadra în domeniile verzi).

  Tinerii cu vârsta de până la 29 de ani.

  Persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.

  Femeile.

  Persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

  Eligibilitate

   

  Condițiile de eligibilitate  sunt:

  Forma juridică a societății: Solicitantul trebuie să fie o societate constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în conformitate cu Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

  Data de înființare și activitatea neîntreruptă: Firma trebuie să fi fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și să nu fi suspendat activitatea temporar în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023/2024) sau în anul fiscal anterior (2022), conform datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerţului (ONRC).

  Profitabilitatea societății: În anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022), societatea trebuie să fi înregistrat un profit din exploatare (>0 lei). Totodată, se va asuma prin declarație pe propria răspundere că se va menține în această situație la momentul contractării. Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății.

  Calificarea drept microîntreprindere: Societatea trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, având un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane de euro, conform Legei nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

  Numărul minim de salariați: Firma beneficiară trebuie să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte.

  Prioritatea acordată locurilor de muncă în zona vizată: Cel puțin 75% din totalul locurilor de muncă create prin proiect trebuie să vizeze persoane cu domiciliu sau reședința în zona vizată de apel. Se poate accepta excepțional și implicarea persoanelor care nu sunt din acea zonă, în condițiile în care acestea au fost direct afectate de procesele de tranziție sau de reconversie economică din zona respectivă.

  Caracterul durabil al proiectului: Proiectul trebuie să fie durabil și să integreze principiul de a nu afecta semnificativ mediul (DNSH). De asemenea, acesta trebuie să contribuie la tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon și la atingerea țintelor de mediu, prin utilizarea de energii regenerabile, resurse provenite din activități de reciclare, reparare și reutilizare, precum și a celor mai bune tehnologii disponibile în perspectiva protecției mediului și a eficienței energetice.

  Domeniile de activitate prioritizate pentru finanțare

   

  1. Industria alimentară:

  – Procesarea produselor locale și produselor cu valoare adăugată.

  – Prelucrarea/conservarea cărnii și fabricarea produselor din carne.

  – Fabricarea produselor lactate/brânzeturi.

  – Fabricarea băuturilor din struguri, excluderea băuturilor alcoolice.

  1. Turismul sustenabil și sănătatea:

  – Wellness și turism medical.

  – Tratamente inovative pentru boli degenerative.

  – Tehnologii emergente în IT medical.

  – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice.

  1. Servicii TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor):

  – Design de software și sisteme personalizate.

  – Programare.

  1. Industria 4.0, securitate cibernetică, digitalizare, Big data:

  – Fintech și GIS.

  – Noi produse și servicii TIC.

  1. Tehnologii și biotehnologii medicale și farmaceutice sustenabile.
  2. Construcții:

  – Producția de materiale de construcții locale și tradiționale, inclusiv produse naturale de izolare termică (lână).

  1. Industria confecțiilor:

  – Dezvoltarea de tehnologii avansate pentru îmbrăcăminte inovativă.

  – Dezvoltarea de textile inteligente și dezvoltarea de textile tehnice sustenabile.

  1. Prelucrarea lemnului în special prin utilizarea de materie primă din resurse sustenabile.
  2. Industria textilă:

  – Din surse reciclate, sustenabile.

  – Reutilizarea deșeurilor textile în contextul economiei circulare.

  – Tehnologizarea sectorului pentru producția de textile inteligente.

  1. Producția de medicamente, echipamente medicale și cosmetice naturale.

  Cerințe specifice pentru solicitant:

  – Activități existente: Solicitantul trebuie să aibă domeniul de activitate vizat de investiția înscris în certificatul constatator ORC, fie ca activitate principală sau secundară a întreprinderii.

  – Situații excepționale: În cazul unui nou domeniu de activitate, solicitantul se angajează să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru sau să autorizeze domeniul de activitate la locul de implementare până la finalizarea proiectului.

  Cheltuieli eligibile

   

   Costuri directe

  1. Cheltuieli cu echipamente, dotări, active corporale:

  – Bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale.

  – Achiziționarea de utilaje și echipamente care nu necesită montaj.

  1. Cheltuieli cu lucrări:

  – Amenajarea terenului, inclusiv pregătirea amplasamentului.

  – Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială.

  – Asigurarea utilităților necesare obiectivului.

  – Construcții, instalații, lucrări de construire/modernizare/extindere a spațiilor de producție/servicii.

  – Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj.

  – Cheltuieli cu organizarea de șantier și cheltuieli diverse și neprevăzute.

  1. Cheltuieli cu servicii:

  – Studii, inclusiv studii de teren, raport de impact asupra mediului.

  – Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații.

  – Expertizare tehnică, servicii de proiectare, asistență tehnică.

  – Dirigenție de șantier/supervizare, servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare.

  – Cheltuieli pentru certificare/recertificare produse, servicii, procese, și sisteme de management.

  1. Cheltuieli cu taxe:

  – Taxe pentru controlul calității lucrărilor de construcții, urbanism, autorizarea lucrărilor, avize conforme și autorizații de construire/desființare.

  – TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

   

  Costuri eligibile indirecte

   

  1. Managementul de proiect: Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și planului de afaceri, consultanță în management de proiect.
  2. Cheltuieli pentru informare și publicitate aferente proiectului.

  Aceste cheltuieli eligibile sunt definite în conformitate cu regulile și prevederile specifice, precum și cu cerințele de conformitate ale Programului de Tranziție Justă pentru microîntreprinderi. Este important să se țină cont de limitările și detaliile specifice legate de fiecare tip de cheltuială pentru a asigura eligibilitatea și conformitatea cu ghidul solicitantului.