Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

ITI Valea Jiului se referă la Inițiativa Teritorială Integrată (ITI) Valea Jiului. ITI-uri sunt instrumente de finanțare și dezvoltare regională, create în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, care vizează stimularea dezvoltării economice și sociale la nivel local și regional.

ITI Valea Jiului este o abordare integrată care implică coordonarea și colaborarea între diverse părți interesate din Valea Jiului, o regiune situată în partea de sud-vest a României. Scopul ITI Valea Jiului este de a identifica și implementa proiecte și măsuri care să contribuie la dezvoltarea economică și socială a regiunii, în special în domenii precum industria, turismul, infrastructura, educația și mediul de afaceri.

Prin intermediul ITI Valea Jiului, se urmărește să se asigure o utilizare eficientă a fondurilor europene și să se promoveze colaborarea între sectorul public, sectorul privat și societatea civilă, pentru a spori impactul și sustenabilitatea proiectelor implementate în regiunea Valea Jiului.

ITI Valea Jiului este gestionat de o autoritate locală sau regională, în colaborare cu alte instituții și organizații partenere, și beneficiază de finanțare din fondurile europene disponibile în cadrul politicii de coeziune. Scopul final este de a sprijini dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții în Valea Jiului.

  Valea Jiului

  Sursă foto: Andrei Dăscălescu

  Valea Jiului (Lupeni, Petrila, Uricani, Vulcan), Moldova Nouă, Sasca, Oraviţa, Anina, Ocna de Fier, Dognecea, Rusca Montană, Valea Jiului, zona Brad, Teliuc – toate sunt areale cu o semnificativă concentrare de forța de muncă disponibilizată din industria minieră care trebuie absorbită de alte sectoare. Investițiile în aceste zone trebuie să includă în mod necesar ecologizarea haldelor și reabilitarea suprafețelor industriale dezafectate, ecologizarea întregului areal, modernizarea rețelei de canalizare și apă potabilă.

  Cine face parte din ITI Valea Jiului?

  Exista mai multe initiative europene800

  ITI Valea Jiului implică colaborarea și participarea mai multor părți interesate din regiunea Valea Jiului. Acestea pot include:

  1. Autorități locale și regionale: Primării, consilii județene și alte instituții publice responsabile de dezvoltarea și gestionarea regiunii Valea Jiului.
  2. Sectorul privat: Companii și întreprinderi din diverse domenii, cum ar fi industria, turismul, agricultura, serviciile etc., care au un interes în dezvoltarea economică a regiunii.
  3. Organizații neguvernamentale (ONG-uri): Organizații non-profit care se implică în diverse proiecte și activități de dezvoltare socială și economică în Valea Jiului.
  4. Instituții de învățământ și cercetare: Școli, universități, centre de cercetare și alte instituții care pot contribui la dezvoltarea și implementarea proiectelor în domeniul educației și cercetării.
  5. Societatea civilă: Grupuri și organizații ale cetățenilor care se implică în problemele și nevoile comunității, având rolul de a reprezenta interesele și a aduce contribuții la dezvoltarea regiunii.

  Aceste părți interesate lucrează împreună pentru a identifica nevoile și oportunitățile de dezvoltare în Valea Jiului și pentru a implementa proiecte și inițiative care să contribuie la creșterea economică și socială a regiunii.

  Care sunt programele de care poate beneficia Valea Jiului?

  Pentru perioada de finanțare 2021-2027, există mai multe oportunități de finanțare disponibile pentru Valea Jiului prin politica de coeziune a Uniunii Europene (UE). Acestea includ: 

  1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Acesta este un fond care sprijină investițiile în regiuni din UE. Valea Jiului poate solicita finanțare pentru proiecte care vizează dezvoltarea economică, inclusiv investiții în infrastructură, turism și inovare. 
  1. Fondul Social European Plus (FSE+) – Acesta este un fond care sprijină dezvoltarea resurselor umane și a ocupării forței de muncă. Valea Jiului poate solicita finanțare pentru proiecte care vizează formarea și dezvoltarea profesională a angajaților, integrarea socială a grupurilor defavorizate și dezvoltarea antreprenoriatului. 
  1. Fondul de Coeziune – Acesta este un fond care sprijină investițiile în infrastructura de mediu și de transport în statele membre ale UE cu un PIB sub media UE. Valea Jiului poate solicita finanțare pentru proiecte care vizează îmbunătățirea infrastructurii de transport și a calității mediului. 
  1. Programul Operațional Regional (POR) – Acesta este un program de finanțare care sprijină dezvoltarea regională în cadrul UE. Valea Jiului poate solicita finanțare pentru proiecte care vizează dezvoltarea economică, socială și culturală a regiunii. 
  1. Programul de Cooperare Transnațională (INTERREG) – Acesta este un program care sprijină cooperarea dintre regiuni din diferite state membre ale UE. Valea Jiului poate solicita finanțare pentru proiecte care vizează cooperarea transfrontalieră, interregională și transnațională în domenii precum turismul, cultura și dezvoltarea economică.
  2. Programul Operațional Tranziție Justă (PTJ) – Programul Tranziție Justă pentru Valea Jiului este un program special creat pentru a ajuta regiunea Valea Jiului, situată în sud-vestul României, să facă față schimbărilor economice și sociale din sectorul minier.

  În Valea Jiului, mineritul a fost o activitate importantă pentru mulți ani, dar acum industria minieră se confruntă cu provocări și schimbări. Programul Tranzitie Justă are ca scop să sprijine regiunea în procesul de tranziție către o economie mai diversificată și sustenabilă.

  Prin acest program, se vor implementa proiecte și inițiative care să ajute la crearea de noi locuri de muncă în alte sectoare, să se dezvolte infrastructura, să se promoveze antreprenoriatul și inovarea, și să se ofere sprijin pentru reconversia și recalificarea lucrătorilor din sectorul minier.

  Ideea din spatele programului este să se asigure că tranziția se face într-un mod echitabil și să se minimizeze impactul negativ asupra comunităților și a mediului înconjurător. Se dorește să se ofere oportunități și sprijin pentru ca Valea Jiului să se dezvolte în mod sustenabil, cu un accent pe crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii din zonă.

  525,73 milioane de euro pentru investiții în dezvoltarea economică a județului Hunedoara în cadrul Programului Tranziție Justă

  În Valea Jiului, schimbările în sectorul minier au dus la pierderea a 6400 de locuri de muncă între 2014 și 2019. Aceasta a avut un impact negativ asupra economiei și a populației din județ. În același timp, populația generală a scăzut cu 8,9%, iar populația activă cu 13,8% între 2012 și 2020. 

  Aceste declinuri demografice sunt însoțite de un risc crescut de sărăcie și excluziune socială în orașele mici din Valea Jiului. Aproximativ 30% din populația județului trăiește în zone urbane dezavantajate și aproape 7% în zone urbane marginalizate.

  În acest context, accelerarea tranziției către neutralitatea climatică va avea un impact semnificativ asupra populației și economiei județului. Este important să se ia în considerare aceste aspecte sociale și economice în procesul de tranziție, pentru a asigura că nicio comunitate nu este lăsată în urmă.

  Deci, tranziția la neutralitatea climatică în Valea Jiului va avea un impact semnificativ asupra populației și economiei județului, iar este important să se ia în considerare aceste aspecte sociale și economice pentru a asigura o tranziție justă și sustenabilă.

  În acest context, prin Programul Tranziție Justă se vor finanța:

  • Locuri de muncă directe create în entitățile care beneficiază de sprijin: 2.164;
  • Întreprinderi care vor beneficia de sprijin în vederea diversificării economiei teritoriilor și creării de locuri de muncă de durabile și de calitate: 1.268;
  • Persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională pentru ocuparea locurilor de muncă într-o economie cu emisii reduse: 6.638;
  • Suprafețe care vor beneficia de acțiuni de decontaminare și reconversie: 74 ha;
  • Gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator: 6.000.
  • Este necesar să se ofere sprijin pentru reconversia și recalificarea lucrătorilor din sectorul minier, astfel încât aceștia să poată obține noi locuri de muncă în sectoarele emergente și sustenabile. De asemenea, este important să se dezvolte proiecte și inițiative care să stimuleze crearea de noi oportunități de angajare și să îmbunătățească calitatea vieții în orașele mici din Valea Jiului, pentru a reduce riscul de sărăcie și excluziune socială.

  În plus, Valea Jiului poate beneficia și de alte programe și inițiative ale UE, cum ar fi Programul pentru Mediu și Acțiunea pentru Clima, Programul de Cercetare și Inovare al UE (Orizont Europa) și Programul pentru Dezvoltare Rurală.

  Pentru a accesa aceste oportunități de finanțare, este necesar să depui o cerere de finanțare și să îndeplinești criteriile de eligibilitate specifice fiecărui program. Este recomandat să consulți ghidurile de finanțare specifice fiecărei surse de finanțare și să iai legătura cu autoritățile locale și regionale responsabile de implementarea programului pentru a obține informații mai detaliate. Bate și ți se va deschide!

  Mai multe informații despre accesarea fondurilor pot fi găsite pe pagina  Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului (ADTI Valea Jiului). Aceasta are 3 obiective principale:

  – dezvoltarea economico-socială,

  –  protecția mediului, și

  – dezvoltarea și asigurarea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile. 

  Mai multe despre granturile acordate IMM (întreprinderilor mici și mijlocii) prin Programul Tranziție Justă și ghidurile granturilor (sub 2 milioane EUR și între 2-5 milioane EUR) pot fi consultate pe pagina noastră. Granturile acordate IMM acoperă o varietate de domenii de activitate, astfel că, lista domeniilor eligibile pentru investiții cuprinde circa 280 de coduri CAEN de producție și servicii. Poți să verifici aici dacă activitatea pe care o desfășori este eligibilă.

   Ce înseamnă tranziție justă?

  De la strategie la implementare in fondurile europene1920

  Tranziția justă pentru Valea Jiului reprezintă un concept și un set de măsuri menite să asigure o trecere echitabilă și sustenabilă a regiunii Valea Jiului către o economie mai diversificată și mai prietenoasă cu mediul.Această tranziție este necesară datorită schimbărilor și provocărilor cu care se confruntă sectorul minier din regiune. Pe măsura ce industria minieră se restrânge, apar probleme precum pierderea locurilor de muncă, declinul demografic și riscul de sărăcie și excluziune socială.

  Tranziția justă pentru Valea Jiului implică un proces de reconversie și recalificare a forței de muncă din sectorul minier, astfel încât lucrătorii să poată fi integrați în alte sectoare emergente și sustenabile. De asemenea, se urmărește dezvoltarea unor proiecte și inițiative care să stimuleze crearea de noi oportunități de angajare, să promoveze antreprenoriatul și inovarea, și să îmbunătățească calitatea vieții în regiune.

  Un aspect important al tranziției juste este asigurarea unei abordări echitabile și incluzive, astfel încât nicio comunitate sau grup social să nu fie lăsat în urmă. Se urmărește reducerea inegalităților și a riscului de sărăcie și excluziune socială, prin asigurarea accesului la servicii sociale, la educație și formare profesională, precum și prin sprijinirea dezvoltării comunităților locale.

  Bineînțeles, tranziția justă pentru Valea Jiului este un proces de adaptare și transformare a regiunii, care are ca obiectiv principal asigurarea unei treceri echitabile și sustenabile către o economie mai diversificată și mai sustenabilă de care să beneficieze populația și să nu dăuneze mediului înconjurător.