Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Ce fel de proiecte urmează în cadrul Programului pentru Tranziție Justă?

Dacă ai o afacere în Valea Jiului, în curând vei avea oportunitatea să soliciți finanțare din fonduri europene. Apelul de proiect „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” va fi deschis în decembrie, în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027.

Programul Tranziție Justă (PTJ) are drept scop atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală a 6 județe din România – Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș și facilitarea tranziției acestora la neutralitatea climatică.

PTJ include 6 priorități, câte una per județ și 1 prioritate de asistență tehnică. Hunedoara se regăsește la prioritatea cu nr. 2. Pe lângă aceste 6 priorități, separat este prevăzută asistență pentru Inițiativa Teritorială Integrată Valea Jiului.

Această prioritate care vizează tranziția la neutralitatea climatică a județului se referă la:

 1. Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului
 2. Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă
 3. Mobilitate verde și energie curată la prețuri accesibile
 4. Ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice
 5. Investiții productive în întreprinderi mari.
  Picture2

  Acest apel de proiect, „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, are loc în cadrul Acțiunii 1 – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului.

  Cine?

  Microîntreprinderi (0-9 angajați) cu locația de implementare în mediul urban, inclusiv stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural;

  Întreprinderi mici (10-49 angajați) și mijlocii (50-249 angajați) cu locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate.

  Unde?

  Județul Hunedoara / Microregiunea Valea Jiului, și anume, orașul Uricani, municipiul Lupeni, municipiul Vulcan, orașul Aninoasa, municipiul Petroșani, orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare.

  Când?

  Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024, cererile de proiecte pot fi depuse în această perioadă în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+. 

  Picture1 1

  Ce fel de investiții sunt susținute?

  • crearea unei noi unități,
  • extinderea unei unități existente, sau
  • diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau
  • o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde.

  Ce se finanțează?

  Acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

  Valoare solicitată nerambursabilă/loc de muncă creat?

  175,000 Euro valoare solicitată obligatorie/loc de muncă creat, cu excepția proiectelor cu o valoare cuprinsă între 5,000.000 Euro -8,00.000 Euro pentru care valoarea solicitată/loc de muncă creat este de 150,000 Euro. 

  Valoarea nerambursabilă solicitată din cadrul proiectului/175,000 Euro = nr. minim obligatoriu de locuri de munca necesar a fi create.

  Pentru proiectele ce depășesc 5,000.000 Euro, valoarea nerambursabilă solicitată din cadrul proiectului/150,000 Euro = nr. minim obligatoriu de locuri de muncă necesar a fi create.

  Bine de știut! Dacă proiectul creează mai multe locuri de muncă decât numărul minim cerut, acest lucru va aduce un bonus sau un punctaj suplimentar în procesul de evaluare tehnică a proiectului.

  Contribuții?

  Alocările financiare orientative pentru ITI Valea Jiului – Investiții productive IMM ITI Valea Jiului – 48,965,578 Euro.

  Alocările sunt compuse din contribuția Fondului pentru Tranziție Justă (85%) și contribuția de la bugetul de stat (15%) și se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, ce constituie ajutor de stat regional și de minimis.

  Pentru acest apel de proiecte, ajutorul de stat oferit microîntreprinderilor/întreprinderilor mici este de 70%, întreprinderilor mijlocii – 60%. Ajutorul de minimis este de 90%.

  Care sunt criteriile de evaluare și selecție a proiectelor?

  Pentru a elabora un proiect care să obțină punctaj maxim, atenție la criteriile de evaluare și selecție.

  Pentru proiectele depuse în cadrul apelului PTJ/P2/1.1/1.A/HD ITI Valea Jiului în caz de punctaje egale, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/subcriterii din grila evaluare tehnică și financiară, în ordinea de mai jos:

  • A1 – Domeniul de activitate vizat de investiție

  Verifică dacă domeniul de activitate în care vrei să investești corespunde obiectivelor cheie de dezvoltare economică stabilite în Strategia Valea Jiului, acoperind domeniile specifice și sectoarele identificate în această strategie pentru perioada 2021-2027. De asemenea, dacă proiectul se aliniază cu direcțiile strategiilor regionale de specializare inteligentă și se încadrează în obiectivele specifice ale liniei de finanțare descrise în Ghidul solicitantului.

  • A2 – Localizarea sediului social și/sau a punctului de lucru cu desfășurare de activitate economică în zona vizată de apel

  Mai exact, dacă acestea sunt în unul din următoarele localități: orașul Uricani, municipiul Lupeni, municipiul Vulcan, orașul Aninoasa, municipiul Petroșani, orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare.

  • A3 – Acces la noi piețe și caracterul inovativ al investiției productive propuse prin proiect

  Se are în vedere atât piețe interne, cât și externe.

  • A4 – Utilizarea materiilor secundare/locale în fluxul investiției productive propuse prin proiect

  Adică materii prime care provin din procese de reciclare în procesul de producție. Aceste materii prime secundare sunt obținute din activități precum reciclarea, repararea și reutilizarea și sunt în concordanță cu Strategia pentru economia circulară și planul de acțiune asociat acesteia. Pentru a demonstra proveniența acestor materii prime secundare, va trebui să prezinți contracte comerciale cu furnizori care produc astfel de materiale din materiale reciclabile. Aceste contracte trebuie să fie confirmate prin certificate emise de producător.

  Materii locale sau regionale înseamnă că sursa unor materii prime utilizate în procesul productiv să fie din județ, sau parteneriate productive sau de servicii să fie în regiunea de dezvoltare Vest.

  • A5 – Crearea de noi locuri de muncă suplimentare față de minimul obligatoriu stabilit prin condițiile de eligibilitate

  Se are în vedere ca pe locurile de muncă create să se angajeze minimum 30% lucrători dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare în contextul procesului de tranziție justă și a beneficiat sau beneficiază de formare profesională din domeniul activității finanțate. 

  • A6 – Locurile de muncă propuse a fi create prin proiect

  Dacă sunt propuse a fi create locuri de muncă (minimum 30%)  pentru cel puțin pentru una din categoriile : 

  – tinerii cu vârsta de până la 29 ani,

  – persoanele cu vârsta de peste 55 de ani,

  – femeile,

  – persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

  Vei conclucra cu AJOFM în procesul de recrutare și creare a noilor locuri de muncă. 

  • A7 – Măsuri de instruire de tip inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare cu recunoaștere națională adresate persoanelor angajate pentru ocuparea locurilor de muncă nou create ca urmare a implementării investiției propuse
  • A8 – Investiția productivă este promovată de o întreprindere al cărui acționariat este în procent de minim 50% din femei

  B – Capacitatea financiară a solicitantului

  C – Viabilitatea proiectului si calitatea planului de afaceri

  D – Contribuția proiectului la obiectivele de mediu și egalitatea de șanse, de tratament și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

  Verifică dacă sunt incluse în proiect măsuri care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu (e.g. utilizarea energiei din surse regenerabile in fluxul productiv, reducerea consumului energetic).

  Important!!!!

  În cadrul apelului PTJ/P2/1.1/1.A/HD ITI Valea Jiului, dacă un proiect nu respectă cerințele legate de cât de fezabil este proiectul și de cât de bun este planul de afaceri, atunci acel proiect va fi respins pentru finanțare, chiar dacă ar obține un scor mare în alte aspecte ale evaluării. Cu alte cuvinte, viabilitatea proiectului și calitatea planului de afaceri sunt esențiale, și dacă nu le îndeplinește, proiectul nu va primi finanțare. 

  Bine de știut!!!

  Pentru a solicita finanțare, trebuie să prezinți, împreună cu cererea de finanțare, un aviz din partea ADTI (Agenția pentru Dezvoltare Teritorială Integrată) Valea Jiului. Acest aviz va certifica modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022-2030. Avizul trebuie să ateste și faptul că proiectele sunt integrate, adică investițiile componente ale acestora se completează și contribuie la aceleași obiective strategice definite în cadrul strategiei ITI.

  Durata proiectului?

  Până la 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară emiterea autorizației de construire.

  Proiectul trebuie să creeze noi locuri de muncă care sunt direct legate de investiția finanțată. Aceste locuri de muncă trebuie să fie menținute pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la încheierea proiectului sau până la termenul specificat în ajutorul de stat (5 ani dacă proiectul are o valoare între 5.000.000 Euro și 8.000.000 Euro), în zona specificată în apelul de finanțare.